Zakres us?ug

T?umaczenia pisemne

Obejmuj? t?umaczenia zwyk?e, specjalistyczne i uwierzytelnione, popularnie zwane przysi?g?ymi.

W pierwszej grupie mieszcz? si? zazwyczaj r??nego rodzaju dokumenty o charakterze handlowym, ekonomicznym, prasowym, humanistycznym itp.

W sk?ad t?umacze? pisemnych specjalistycznych wchodz? zlecenia t?umaczenia dokument?w o du?ym stopniu specjalizacji, bogate w specyficzn? dla danej dziedziny terminologi?. Tego typu teksty wymagaj? od t?umacza nie tylko ogromnego zaanga?owania, ?mudnej pracy i wielkiej drobiazgowo?ci, ale tak?e znajomo?ci specyfiki t?umaczonych zagadnie?. Nierzadko t?umaczenia musz? wykonywa? t?umacze specjalizuj?cy si? tylko w danej dziedzinie. W?r?d t?umacze? specjalistycznych wyr??niamy t?umaczenia techniczne, medyczne czy naukowe.

Ostatni? grup? stanowi? t?umaczenia uwierzytelnione. W ich zakres wchodz? wszelkiego rodzaju dokumenty o charakterze ?wiadectw, certyfikat?w, za?wiadcze?, o?wiadcze?, dokument?w samochodowych czy akt?w w?asno?ci. Tego rodzaju dokumenty najcz??ciej wymagaj? po?wiadczenia piecz?ci? t?umacza przysi?g?ego.

W przypadku t?umacze? pisemnych jako jednostki rozliczeniowej najcz??ciej u?ywa si? tak zwan? stron? rozliczeniow?. W CT Lingua-Dar stron? rozliczeniow? stanowi 1800 znak?w ze spacjami. Natomiast w przypadku t?umacze? przysi?g?ych jedna strona odpowiada 1125 znakom ze spacjami. Liczba znak?w liczona jest z tekstu ?r?d?owego, to znaczy tego, kt?ry Pa?stwo przesy?aj? do nas.

Wykonywane przez nas t?umaczenia mo?na podzieli? tak?e ze wzgl?du na ich zakres tematyczny:

  • teksty o charakterze prawniczym: (np. akty urodze?, ?lubu etc., korespondencja urz?dowa, akty notarialne, umowy prawne, licencje, ?wiadectwa, dyplomy, testamenty, wyroki i orzeczenia s?du itp.)
  • teksty o charakterze technicznym: (np. katalogi cz??ci zamiennych, prezentacje, raporty, dokumentacje techniczne maszyn i urz?dze?, instrukcje obs?ugi)
  • teksty o charakterze handlowym: (np. korespondencja handlowa, przepisy celne, dokumenty przewozowe i towarowe, rejestracja dzia?alno?ci gospodarczej, reklamacje, reklama i marketing,, zg?oszenia szk?d)
  • teksty o charakterze naukowym, popularnonaukowym i artyku?y prasowe: (np. publikacje naukowe i popularnonaukowe z r??nych dziedzin, przewodniki turystyczne, doniesienia medialne)
  • strony internetowe i serwisy
  • pozosta?e: (np. korespondencja prywatna, b?yskawiczne t?umaczenie e-maili, teksty o tematyce politycznej, historycznej)

T?umaczenia ustne

  • liaison: (t?umaczenie kr?tkich wypowiedzi lub pojedynczych zda?, z kt?rych nie ma potrzeby sporz?dzania notatek)
  • t?umaczenia szeptane tzw. un chuchotage: (charakteryzuj?ca si? tym, ?e t?umacz szepcze do ucha siedz?cego obok s?uchacza, w ten spos?b mo?liwe jest obs?u?enie dw?ch lub trzech os?b r?wnocze?nie)
  • t?umaczenia symultaniczne: (tzw. t?umaczenia r?wnoleg?e, kt?re wykonywane s? w kabinie)
  • t?umaczenia konsekutywne: (t?umacz przygotowuje notatki na podstawie tekstu prelegenta, a nast?pnie dokonuje przek?adu na j?zyk docelowy)

 

Wykonujemy tak?e korekt? posiadanych przez Pa?stwa tekst?w w j?zyku obcym oraz t?umaczenia ca?ych serwis?w www.

 

Zobacz :

 

Lokalizacja >>>

Zlecenia on-line >>>