O nas

Szanowni Pa?stwo,

Jest nam niezmiernie mi?o powita? Pa?stwa na internetowej stronie naszego Centrum T?umacze? ?Lingua?Dar?.

Jeste?my biurem t?umacze? specjalizuj?cym si? g??wnie w t?umaczeniach pisemnych na i z wi?kszo?ci oficjalnych europejskich j?zyk?w.

Zakres us?ug

T?umaczenia pisemne

Obejmuj? t?umaczenia zwyk?e, specjalistyczne i uwierzytelnione, popularnie zwane przysi?g?ymi.

W pierwszej grupie mieszcz? si? zazwyczaj r??nego rodzaju dokumenty o charakterze handlowym, ekonomicznym, prasowym, humanistycznym itp.

Cennik

Realizacja zam?wienia obejmuje kilka etap?w:

1.W pierwszej kolejno?ci powinni nam Pa?stwo przes?a? tekst do szczeg??owej wyceny. W tym celu mog? Pa?stwo skorzysta? z zamieszczonego poni?ej formularza wyceny lub wys?a? tekst bezpo?rednio na nasz adres e-mailowy

Zaufali nam

Szanowni Pa?stwo, Centrum T?umacze? Lingua-Dar funkcjonuje od 2009 r. W tym czasie z naszych us?ug skorzysta?o dziesi?tki Klient?w instytucjonalnych i os?b prywatnych. W zak?adce?Zaufali nam znajd? Pa?stwo z jednej strony wykaz naszych najwa?niejszych dotychczasowych Kontrahent?w.

"Przek?adaj?c tekst, otwieramy Innym nowy ?wiat, t?umaczymy go, a t?umacz?c - przybli?amy, pozwalamy w nim przebywa?, uczyni? go cz?stk? naszego osobistego do?wiadczenia" ~ R. Kapu?ci?ski