Cennik

Realizacja zam?wienia obejmuje kilka etap?w:

1.W pierwszej kolejno?ci powinni nam Pa?stwo przes?a? tekst do szczeg??owej wyceny. W tym celu mog? Pa?stwo skorzysta? z zamieszczonego poni?ej formularza wyceny lub wys?a? tekst bezpo?rednio na nasz adres e-mailowy ewentualnie dostarczy? go bezpo?rednio na adres firmy (po wcze?niejszym kontakcie telefonicznym).
2.Nast?pnie otrzymaj? Pa?stwo dok?adn? informacj? na temat wyceny wraz z warunkami realizacji zlecenia.
3.W przypadku gdy podejm? Pa?stwo decyzj? o zleceniu nam t?umaczenia*, nale?y pobra? formularz zam?wienia, uzupe?ni? go zgodnie z ustalonymi warunkami i odes?a? na nasz adres e-mail lub faksem na nr (15) 816 51 94
4.Po otrzymaniu formularza rozpoczynamy prac? nad tekstem.
5.Wraz z wykonanym dla Pa?stwa t?umaczeniem przesy?amy rachunek z 7, 10, 14, 21 – dniowym terminem p?atno?ci, w zale?no?ci od Pa?stwa preferencji.
6.W ci?gu 14 dni od otrzymania zlecenia maj? Pa?stwo prawo zg?asza? ewentualne zastrze?enia do tekstu.

* Wys?anie uzupe?nionego formularza jest r?wnoznaczne z zaakceptowaniem warunk?w w nim zawartych.

Lp.JęzykStawka tłumaczenia na polskiStawka tłumaczenia z polskiegoStawka tłumaczenia przysięgłego na polskiStawka tłumaczenia przysięgłego
1Angielski28 zł30 zł35 zł40 zł
2Niemiecki30 zł34 zł35 zł40 zł
3Rosyjski30 zł32 zł35 zł38 zł
4Francuski30 zł35 zł35 zł40 zł
5Włoski30 zł35 zł35 zł40 zł
Lp. JęzykStawka tłumaczenia na polskiStawka tłumaczenia z polskiego Stawka tłumaczenia przysięgłego na polski Stawka tłumaczenia przysięgłego z polskiego
6Białoruski35 zł
40 zł45 zł55 zł
7Bośniacki45 zł50 zł50 zł60 zł
8Bułgarski45 zł50 zł50 zł55 zł
9Chorwacki45 zł50 zł55 zł60 zł
10Czeski40 zł45 zł50 zł58 zł
11Grecki40 zł50 zł50 zł60 zł
12Hiszpański32 zł35 zł45 zł50 zł
13Litewski45 zł50 zł50 zł60 zł
14Portugalski40 zł45 zł50 zł60 zł
15Serbski45 zł50 zł50 zł60 zł
16Słowacki45 zł50 zł50 zł55 zł
17Szwedzki45 zł50 zł55 zł65 zł
18Ukraiński35 zł35 zł40 zł45 zł
19Węgierski45 zł50 zł50 zł60 zł
20Rumuński45 zł50 zł55 zł60 zł
Lp.JęzykStawka tłumaczenia na polskiStawka tłumaczenia z polskiegoStawka tłumaczenia przysięgłego na polskiStawka tłumaczenia przysięgłego z polskiego
21Duński65 zł70 złWycena indywidualnaWycena indywidualna
22Łotewski50 zł55 złWycena indywidualnaWycena indywidualna
23Niderlandzki50 zł55 zł55 zł60 zł
24Norweski70 zł75 złWycena indywidualnaWycena indywidualna
25Słoweński65 zł70 złWycena indywidualnaWycena indywidualna
26Turecki55 zł60 zł60 zł68 zł
Lp.JęzykStawka tłumaczenia na polskiStawka tłumaczenia z polskiego Stawka tłumaczenia przysięgłego na polskiStawka tłumaczenia przysięgłego z polskiego
27ArabskiWycena indywidualnaWycena indywidualnaWycena indywidualnaWycena indywidualna
28ChińskiWycena indywidualnaWycena indywidualnaWycena indywidualnaWycena indywidualna
29EstońskiWycena indywidualnaWycena indywidualnaWycena indywidualnaWycena indywidualna
30FińskiWycena indywidualnaWycena indywidualnaWycena indywidualnaWycena indywidualna
31HebrajskiWycena indywidualnaWycena indywidualnaWycena indywidualnaWycena indywidualna
32Japoński
Wycena indywidualnaWycena indywidualnaWycena indywidualnaWycena indywidualna
33KoreańskiWycena indywidualnaWycena indywidualnaWycena indywidualnaWycena indywidualna
34MongolskiWycena indywidualnaWycena indywidualnaWycena indywidualnaWycena indywidualna

Wykonujemy tak?e t?umaczenia w parach: angielski ? niemiecki ? angielski, niemiecki ? rosyjski ? niemiecki, angielski ? rosyjski ? angielski, angielski ? ?otewski ? angielski, angielski ? litewski ? angielski;

Podane ceny s? cenami brutto!!!

Je?li powy?ej nie znale?li Pa?stwo potrzebnego j?zyka, prosz? o kontakt. Do?o?ymy wszystkich stara?, aby zapewni? Pa?stwu t?umaczenie w potrzebnej parze j?zykowej gwarantuj?c najwy?szy poziom us?ugi.

Uwagi

  • Podane s? ceny za t?umaczenie w trybie standardowym, tj. do 5 stron dziennie.
  • W przypadku tekst?w wysoce specjalistycznych stawka mo?e wzrosn?? do 50%.
  • Strona obliczeniowa t?umaczenia zwyk?ego to 1800 znak?w ze spacjami.
  • Strona obliczeniowa t?umaczenia przysi?g?ego to 1125 znak?w ze spacjami.
  • Ostateczna wycena nast?puje w oparciu o dostarczony tekst, a podane stawki maj? charakter jedynie orientacyjny i nie stanowi? oferty handlowej.