O nas

Szanowni Pa?stwo,

Jest nam niezmiernie mi?o powita? Pa?stwa na internetowej stronie naszego Centrum T?umacze? ?Lingua?Dar?.

Jeste?my biurem t?umacze? specjalizuj?cym si? g??wnie w t?umaczeniach pisemnych na i z wi?kszo?ci oficjalnych europejskich j?zyk?w. W 2009 roku zaczynali?my g??wnie od t?umacze? rosyjskich, ukrai?skich i angielskich. Bardzo szybko jednak odpowiadaj?c na zapotrzebowanie i oczekiwania naszych Klient?w rozbudowali?my sie? naszych wsp??pracownik?w o j?zykowych pasjonat?w pos?uguj?cych si? perfekcyjnie tak?e innymi j?zykami.

Cho? siedziba CT ?Lingua-Dar? znajduje si? w mie?cie ?redniej wielko?ci, jakim jest Stalowa Wola w? wojew?dztwie Podkarpackim, to nasze us?ugi ?wiadczymy na terenie ca?ego kraju i ca?ej Europy. Dzi?ki systemowi zdalnej obs?ugi mog? Pa?stwo korzysta? z najwy?szej jako?ci t?umacze? ,zlecaj?c je bezpo?rednio z domu lub firmy. Za po?rednictwem poczty e-mail mo?emy odbiera? t?umaczenia w dowolnym miejscu w kraju i na ?wiecie, a nasza polityka poufno?ci daje Pa?stwu gwarancj? dyskrecji oraz bezpiecze?stwa danych.

Obecnie w swej ofercie dysponujemy t?umaczeniami zar?wno pisemnymi jak i ustnymi. Nasi t?umacze wykonuj? t?umaczenia przysi?g?e, zwyk?e i specjalistyczne, w tym w zakresie medycyny, techniki czy prawa. Od pewnego czasu w zakres naszych us?ug wesz?y tak?e us?ugi z zakresu reklamy, grafiki itd??? to ju? pole dla Was jak i co opisa? Szczeg??y naszej oferty znajd? Pa?stwo w zak?adce Zakres us?ug.

Nasz? ofert? charakteryzuje profesjonalne i mi?e podej?cie do Klienta, terminowo?? oraz rzetelno?? przek?adu. W zak?adce Referencje znajd? Pa?stwo list? najwa?niejszych firm i instytucji, kt?re powierzy?y nam t?umaczenia. We wspomnianej zak?adce mog? si? Pa?stwo zapozna? tak?e z przyk?adowymi referencjami charakteryzuj?cymi nasz? prac?.

List? najpopularniejszych j?zyk?w, w kt?rych wykonujemy t?umaczeniami wraz z orientacyjnymi stawkami za stron? t?umaczenia znajd? Pa?stwo w zak?adce Cennik. Co wa?ne w przypadku realizacji wi?kszych zlece? lub podj?cia sta?ej wsp??pracy udzielamy korzystnych rabat?w. Wycen? przes?anych tekst?w wykonujemy za darmo!!!

Aby z?o?y? nam zlecenie nie musz? Pa?stwo wychodzi? z biura czy domu. Zam?wienia przyjmujemy poprzez poczt?, e-mail i faks. Wykonane t?umaczenie dostarczamy do Pa?stwa wcze?niej ustalonym sposobem ? elektronicznie lub listownie.

P?atno?ci mog? Pa?stwo dokona? do 7,10,14, 21 dni od wykonania us?ugi w zale?no?ci od Pa?stwa preferencji.

Zach?camy do zapoznania si? ze szczeg??ami naszej oferty.

Dla Pa?stwa przet?umaczymy ca?y ?wiat!!!!